Tontin hinta-arvio Helsinki

Tontin hinta-arvio Helsinki

Tonteilla on erittäin paljon kysyntää tällä hetkellä. Mikäli harkitset tontin tai sen osan myyntiä, kannattaa myyntiprosessi aloittaa tarkistamalla tontin hinta-arvio Helsinki arvioiasuntosi.com -verkkopalvelun avulla.

Tontin hinta-arvio Helsinki

Omakotitontit

Kaupunki myy ja vuokraa pientalotontteja omatoimiseen rakentamiseen vuosittain järjestettävän haun kautta.

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Helsingin kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksestä nostettuja kohtia:

Kaupunkikuvalliset vaatimukset. Tontilla rakennusten on muodostettava kaupunkikuvaltaan sopusuhtainen ja alueen luonnonarvot huomioon ottava kokonaisuus.

Rakennuksen etäisyys naapuritontin rajasta. Rakennuksen sijoittamista tontille rajoittavat asemakaavassa määrätyt rakennusalan rajat ja muut mahdolliset rajoitukset ja määräykset. Rakennuksen etäisyys tontin rajaan lasketaan rakennuksen ulkoseinästä. Asemakaava-alueella rakennusta ei saa rakentaa lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa tonttia kuin etäisyydelle, joka on puolet rakennuksen korkeudesta ja kuitenkin vähintään neljä metriä. Etäisyys saa olla vähemmän vain silloin, jos siihen on erityinen syy, asemakaava sallii sen taikka jos naapuritontin omistaja tai haltija antaa siihen luvan.

Rakennuksen korkeusasema. Rakennuksen korkeusaseman on sopeuduttava olemassa olevan ympäristön ja asemakaavassa suunniteltuihin korkeusasemiin.

Pihamaan rakentaminen. Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava siitä, että pihamaasta tulee tontin käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen ja viihtyisä.

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen. Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmä, josta vedet on imeytettävä kokonaan tai osittain omalla tontilla,

jos maaperäolosuhteet sen sallivat, jollei siitä aiheudu alueen rakennuksille kosteusvauriovaaraa ja jollei vesihuoltolaista muuta johdu.

Tontin liikennejärjestelyt. Tontin ajoneuvoliikenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että ajoneuvoliikenteestä ei aiheudu vaaraa. Pelastuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa pääsy kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia.

– Aidan rakentaminen kadun vastaiselle rajalle. Rakennuksen rakentamisen yhteydessä tontin kadun vastainen raja on erotettava istutuksin tai rajalle on istutettava pensasaita tai rakennettava aita, jollei asemakaava muuta määrää tai jollei perustellusta syystä muuta johdu.

– Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla tonteilla.

Kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen alueen vastaisen aidan rakentaminen, kun aita tukimuureineen on katua vasten enintään 1,2 metriä korkea ja puistoa ja muita alueita vasten enintään 1,6 metriä korkea, ja kun rakennusviraston katu- ja puisto-osasto hyväksyy niiden rakentamisen. Aita ja tukimuuri perustuksineen on rakennettava kokonaan tontin puolelle

Ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle

Katso tarkemmat ohjeet rakennusjärjestyksestä.

Kaavamääräys

Erityisen tärkeää on tutustua asemakaava-alueella kaavamääräyksiin, kun arvioi tontin hintaa.

Kaavamääräyksestä selviää muun muassa: Kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Mitä esimerkiksi AO (Erillispientalojen korttelialue) tarkoittaa tai tehokkuusluku (e=0.2).

Esimerkki tehokkuusluvusta: e= 0.2 tontin koko 1000m2. Lasketaan tontin rakennusoikeus 1000*0.2= 200 k-m2. k-m2 = kerrosala. Rakennuksen kerrosala lasketaan ulkoseinän ulkopinnan mukaan myös

silloin, kun ulkoseinä on paksumpi kuin 250mm. Sallittu ylitys ilmoitetaan.

Määräyksissä voi olla mainittu mahdolliset materiaalit mitä saa käyttää. Kattomuodot ja kaltevuudet sekä piha-alueen kasvillisuudet jne.

Autopaikat ovat määritetty määräyksissä.

Tontin hinta-arvio Helsinki kaavake tässä

Tontin arvoon vaikuttavat tekijät: Sijainti, rakennusoikeus, tontin koko, maaperä, kaavoitukset, alueen kehitys, palvelut, puusto, rakennukset, naapurit, alueen markkinat, rasitteet, rasitukset ja kiinnitykset.

Tonttia ei ole pakko myydä kokonaan. Maanomistaja voi myydä vain osan tontista. Usein tontin lohkominen voi tulla kannattavammaksi tavaksi myydä tontti. Maanomistaja voi esimerkiksi ison tontin jakaa niin, että jää asumaan jo tontilla olevaan omakotitaloon ja piha/ peltoalueen lohkoa omiksi tonteiksi. Lohkominen on suhteellisen helppo prosessi, vaikka viekin usein aikaa useamman kuukauden. Arvioi tontin hinta.

Tontin sijainti

Sijainti on myös kiinteistön myynnissä kaikki kaikessa. Onko ostajalle alue tuttu? Minkälaiset liikenneyhteydet. Minkälaiset palvelut. Mitä alueelle on suunnitteilla, onko alue kehittymässä.

Tietysti suomalaisia kiinnostaa tontti enemmän, jos kiinteistö sijaitsee rannan äärellä. Toki kuivan maan tontitkin ovat romanttisia.

Tontin rakennusoikeus

Pääsääntöisesti rakennusoikeus on se mistä maksetaan. Kuinka paljon tontilla on rakennusoikeutta, onko tontin rakennusoikeutta jo käytetty. Ison tontin lohkomisessa tulee ottaa huomioon rakennusoikeudet ja kaavat. Kaavat yleensä vaikuttaa, minkä kokoiseksi tontti kannattaa lohkoa. Tai kannattaako tontille mieluummin tehdä hallinnanjakosopimus ja omistajat omistavat kukin oman määräosan. Yleensä pienemmille tehdään hallinnanjakosopimus, jotta kaikki rakennusoikeuden neliöt voidaan käyttää.

Tontin maaperä

Maaperä on yksi kalleimmista kustannuksista rakentaessa. Nykyään maaperätutkimus vaaditaankin rakennuslupaa myönnettäessä. Maaperän kustannukset vaihtelevat maalajista riippuen. Esim. savi- tai silttimaaperään yleensä suositellaan paaluttamista. Palauttamisessakin paalujen pituudella on suuri merkitys kustannuksiin. Kalliomaaperäkään ei ole ilmaista maatöiden osalta. Louhinnan kustannukset voivat nousta yllättävän suuriksi.

Ammattilaisillekin maatöiden arviointi on hankalaa. Maatyöt voivat yleensä maksaa 5 000€ – 100 000€. Joten hajonta on suuri. Yleensä ammattilaiset varaavat maatöihin noin 25 000€ – 35 000€.

Tontilla olevan puuston poisto tuo myös kustannuksia, vaikka usein puustoa kannattaa hyväksikäyttää. Esimerkiksi talousrakennuksen rakentamisessa tai vaikkapa takkapuiksi. Riippuen puustosta ja sen määrästä.

Tontin koko

Omakotitalon omistajalla voi olla suuri tontti, jonka osan myynnillä voi muuttaa maan rahaksi. Jos haluaa selvittää mahdollisuuksia tontin lohkomiselle, niin kannattaa tutustua alueen kaavoihin. Yleensä kaavaviranomainen tai alueen kiinteistönvälittäjästä on apua. Lohkominen alkaa tonttijaolla ja lohkomisella. Näin osasta kiinteistöä syntyy määräala.

Ostajaa kiinnostaa kuinka iso tontista tulee ja miten maata voi käyttää.

Tontin rakennukset

Tontin hinta-arvioon vaikuttaa myös tontin rakennukset. Tontilla voi olla purkukuntoinen rakennus, joka vaikuttaa alentavasti tontin hintaan. Niin kuin maatyöt, niin rakennuksen purkukustannukset vaihtelevat suuresti rakennuksen koosta ja materiaalista riippuen. Ammattilaiset varaavat yleensä purkukustannuksiin noin 20- 40 000€. Myös nykyiset asbestikartoitukset tulee teettää.

Tontin oikeudet, rasitukset ja rasitteet

Tontin hinta-arvio on tarkkaa työtä. Esimerkiksi tontilla voi olla oikeuksia alueella olevaan vesialueeseen. Näin tontin hinta nousee.

Rasitteilla tarkoitetaan, jos tontilla kulkee esimerkiksi naapurikiinteistön vesi- ja viemäriputket tai sähköjohdot.

Rasitukset ovat ns. kiinteistön osakekirjoja. Kiinteistöllä ei ole kuitenkaan ole osakekirjoja, eikä maata voi viedä pankkiin pantiksi. Kiinteistölle luodaan kiinnityksiä, joita vastaan pankki myöntää lainaa. Tontilla olevat kiinnitykset ovat hyvä asia, ettei niitä tarvitse itse hakea lisää. Nykyään panttikirjojen haku ei ole kallista.

Rantatontin hinta-arvio

Rantatontti on luonnollisesti Suomessa erittäin arvostettu alue. Rantatontissa hinta-arviossa huomioitavaa muun muassa rantaviivan pituus, muoto, vesistön laatu, kasvillisuus ja maaperä. Huomioitavaa on myös mahdollinen vesijättö.

Vesijättö on ranta-alue, jossa rantaviiva on siirtynyt, jolloin rantatilan ja vesirajan väliin syntyy kapea maakaistale.

Rakennusjärjestyksestä:

20 § Tontin rannan rakentaminen Tonttiin kuuluvaa vesialuetta ei saa täyttää eikä tontin luonnollista rantaviivaa muuttaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos toimenpiteen vaikutukset ovat vähäiset. Rantaan voidaan rakentaa yksi pienvenelaituri.

26 § Rakennuksen etäisyys rantaviivasta Rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Laiturin ja venevajan saa rakentaa rantaviivalle, jollei niistä aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle tai rantamaisemalle. Ranta-alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn. 27 § Rakennuksen korkeusasema ranta-alueella Rakennettaessa ranta-alueella on rakennushankkeeseen ryhtyvän otettava huomioon.

Tonttisanastoa/ Arvioi tontin hinta

Maakaari = Tontin ja muiden kiinteistöjen kauppaa säätelevä laki.

Lainhuuto = Selvitys tontin omistuksesta. Tontin omistusoikeuden rekisteröiminen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Hallinnanjakosopimus = Sopimus määräosin, esimerkiksi puoliksi, omistetun tontin hallinnasta ja käytöstä.

Rasitustodistus = Selvitys rasituksista, kuten kiinnitykset. Asiakirja, josta selviävät muun muassa tontin kiinnitykset eli se, jos sitä on käytetty velan vakuutena.

Kiinteistörekisteriote= Tontin pinta-ala, rasitteet ja oikeudet.

Kiinteistön karttatuloste= Koko kiinteistön alueen rajat.

Kaavamääräykset= Selviää alueen ja kiinteistöä koskevat rakennusmääräykset.

Rakennusjärjestys= Kaupungin maata ja rakentamista koskevat säännöt ja määräykset.

Kaupunkisuunnitelma= Kaupungin suunnitelmat yleisesti alueesta.

Asunnon hinta-arvio

arvioiasuntosi.com verkkopalvelu tarjoaa helpon ja nopean tavan selvittää suuntaa- antava hinta-arvio asunnostasi. Täytä kaavake verkkosovuiltamme.

Arvioi tontin hinta

Kiitos, että valitsit tontin hinta-arvio Helsinki (arvioiasuntosi.com)