Tontin hinta-arvio Vantaa

Tontin hinta-arvio Vantaa

Tonteilla on erittäin paljon kysyntää tällä hetkellä. Mikäli harkitset tontin tai sen osan myyntiä, kannattaa myyntiprosessi aloittaa tarkistamalla tontin hinta-arvio Vantaa arvioiasuntosi.com -verkkopalvelun avulla.

Tontin hinta-arvio Vantaa

Omakotitontit

Kaupunki myy ja vuokraa pientalotontteja omatoimiseen rakentamiseen vuosittain järjestettävän haun kautta.

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Vantaan kaupungissa on noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksestä nostettuja kohtia:

– Rakentamistapaohjeet. Rakentamisen ohjaamiseksi ympäristölautakunnan rakennuslupajaosto voi antaa alueellisia tai koko kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita. Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin.

Kaupunkikuvalliset vaatimukset. Tontilla rakennusten on muodostettava kaupunkikuvaltaan sopusuhtainen ja alueen luonnonarvot huomioon ottava kokonaisuus.

Rakennuksen etäisyys rakennuspaikan rajasta. Ellei asemakaavassa toisin määrätä, tulee rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta olla asemakaava-alueella vähintään 4 metriä ja asemakaava-alueen ulkopuolella 5 metriä. Tästä voidaan poiketa rajanaapurin suostumuksella tai milloin rakennuksen sijoittaminen lähemmäksi rajaa ei aiheuta haittaa naapurikiinteistölle tai vaikeuta sen sopivaa rakentamista.

Rakennuksen korkeusasema. Rakennuksen korkeusaseman on sopeuduttava olemassa olevan ympäristön ja asemakaavassa suunniteltuihin korkeusasemiin.

Pihamaan rakentaminen. Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava siitä, että pihamaasta tulee tontin käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen ja viihtyisä.

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen. Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmä, josta vedet on imeytettävä kokonaan tai osittain omalla tontilla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat, jollei siitä aiheudu alueen rakennuksille kosteusvauriovaaraa ja jollei vesihuoltolaista muuta johdu.

Tontin liikennejärjestelyt. Tontin ajoneuvoliikenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että ajoneuvoliikenteestä ei aiheudu vaaraa. Pelastuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa pääsy kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia.

– Aidan rakentaminen kadun vastaiselle rajalle. Rakennuksen rakentamisen yhteydessä tontin kadun vastainen raja on erotettava istutuksin tai rajalle on istutettava pensasaita tai rakennettava aita, jollei asemakaava muuta määrää tai jollei perustellusta syystä muuta johdu.

– Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla tonteilla.

Korkeintaan 30 neliömetrin suuruisen aitauksen, katoksen tai suojan rakentaminen jätteiden keräilyä varten.

Kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen alueen vastaisen aidan rakentaminen, kun aita tukimuureineen on katua vasten enintään 1,2 metriä korkea ja puistoa ja muita alueita vasten enintään 1,6 metriä korkea, ja kun rakennusviraston katu- ja puisto-osasto hyväksyy niiden rakentamisen. Aita ja tukimuuri perustuksineen on rakennettava kokonaan tontin puolelle.

Ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle

Katso tarkemmat ohjeet rakennusjärjestyksestä.

Kaavamääräys

Erityisen tärkeää on tutustua asemakaava-alueella kaavamääräyksiin, kun arvioi tontin hintaa.

Kaavamääräyksestä selviää muun muassa: Kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Mitä esimerkiksi AO (Erillispientalojen korttelialue) tarkoittaa tai tehokkuusluku (e=0.2).

Esimerkki tehokkuusluvusta: e= 0.2 tontin koko 1000m2. Lasketaan tontin rakennusoikeus 1000*0.2= 200 k-m2. k-m2 = kerrosala. Rakennuksen kerrosala lasketaan ulkoseinän ulkopinnan mukaan myös

silloin, kun ulkoseinä on paksumpi kuin 250mm. Sallittu ylitys ilmoitetaan.

Määräyksissä voi olla mainittu mahdolliset materiaalit mitä saa käyttää. Kattomuodot ja kaltevuudet sekä piha-alueen kasvillisuudet jne.

Autopaikat ovat määritetty määräyksissä.

Tontin hinta-arvio Vantaa kaavake tässä

Tontin hinta-arvio Vantaa

Tontin arvoon vaikuttavat tekijät: Sijainti, rakennusoikeus, tontin koko, maaperä, kaavoitukset, alueen kehitys, palvelut, puusto, rakennukset, naapurit, alueen markkinat, rasitteet, rasitukset ja kiinnitykset.

Tonttia ei ole pakko myydä kokonaan. Maanomistaja voi myydä vain osan tontista. Usein tontin lohkominen voi tulla kannattavammaksi tavaksi myydä tontti. Maanomistaja voi esimerkiksi ison tontin jakaa niin, että jää asumaan jo tontilla olevaan omakotitaloon ja piha/ peltoalueen lohkoa omiksi tonteiksi. Lohkominen on suhteellisen helppo prosessi, vaikka viekin usein aikaa useamman kuukauden. Arvioi tontin hinta.

Tontin sijainti

Sijainti on myös kiinteistön myynnissä kaikki kaikessa. Onko ostajalle alue tuttu? Minkälaiset liikenneyhteydet. Minkälaiset palvelut. Mitä alueelle on suunnitteilla, onko alue kehittymässä.

Tietysti suomalaisia kiinnostaa tontti enemmän, jos kiinteistö sijaitsee rannan äärellä. Toki kuivan maan tontitkin ovat romanttisia.

Tontin rakennusoikeus

Pääsääntöisesti rakennusoikeus on se mistä maksetaan. Kuinka paljon tontilla on rakennusoikeutta, onko tontin rakennusoikeutta jo käytetty. Ison tontin lohkomisessa tulee ottaa huomioon rakennusoikeudet ja kaavat. Kaavat yleensä vaikuttavat, minkä kokoiseksi tontti kannattaa lohkoa. Tai kannattaako tontille mieluummin tehdä hallinnanjakosopimus ja omistajat omistavat kukin oman määräosan. Yleensä pienemmille tehdään hallinnanjakosopimus, jotta kaikki rakennusoikeuden neliöt voidaan käyttää.

Tontin maaperä

Maaperä on yksi kalleimmista kustannuksista rakentaessa. Nykyään maaperätutkimus vaaditaankin rakennuslupaa myönnettäessä. Maaperän kustannukset vaihtelevat maalajista riippuen. Esim. savi- tai silttimaaperään yleensä suositellaan paaluttamista. Palauttamisessakin paalujen pituudella on suuri merkitys kustannuksiin. Kalliomaaperäkään ei ole ilmaista maatöiden osalta. Louhinnan kustannukset voivat nousta yllättävän suuriksi.

Ammattilaisillekin maatöiden arviointi on hankalaa. Maatyöt voivat yleensä maksaa 5 000€ – 100 000€. Joten hajonta on suuri. Yleensä ammattilaiset varaavat maatöihin noin 25 000€ – 35 000€.

Tontilla olevan puuston poisto tuo myös kustannuksia, vaikka usein puustoa kannattaa hyväksikäyttää. Esimerkiksi talousrakennuksen rakentamisessa tai vaikkapa takkapuiksi. Riippuen puustosta ja sen määrästä.

Tontin koko

Omakotitalon omistajalla voi olla suuri tontti, jonka osan myynnillä voi muuttaa maan rahaksi. Jos haluaa selvittää mahdollisuuksia tontin lohkomiselle, niin kannattaa tutustua alueen kaavoihin. Yleensä kaavaviranomainen tai alueen kiinteistönvälittäjästä on apua. Lohkominen alkaa tonttijaolla ja lohkomisella. Näin osasta kiinteistöä syntyy määräala.

Ostajaa kiinnostaa kuinka iso tontista tulee ja miten maata voi käyttää.

Tontin rakennukset

Tontin hinta-arvioon vaikuttaa myös tontin rakennukset. Tontilla voi olla purkukuntoinen rakennus, joka vaikuttaa alentavasti tontin hintaan. Niin kuin maatyöt, niin rakennuksen purkukustannukset vaihtelevat suuresti rakennuksen koosta ja materiaalista riippuen. Ammattilaiset varaavat yleensä purkukustannuksiin noin 20- 40 000€. Myös nykyiset asbestikartoitukset tulee teettää.

Tontin oikeudet, rasitukset ja rasitteet

Tontin hinta-arvio on tarkkaa työtä. Esimerkiksi tontilla voi olla oikeuksia alueella olevaan vesialueeseen. Näin tontin hinta nousee.

Rasitteilla tarkoitetaan, jos tontilla kulkee esimerkiksi naapurikiinteistön vesi- ja viemäriputket tai sähköjohdot.

Rasitukset ovat ns. kiinteistön osakekirjoja. Kiinteistöllä ei ole kuitenkaan ole osakekirjoja, eikä maata voi viedä pankkiin pantiksi. Kiinteistölle luodaan kiinnityksiä, joita vastaan pankki myöntää lainaa. Tontilla olevat kiinnitykset ovat hyvä asia, ettei niitä tarvitse itse hakea lisää. Nykyään panttikirjojen haku ei ole kallista.

Rantatontin hinta-arvio

Rantatontti on luonnollisesti Suomessa erittäin arvostettu alue. Rantatontissa hinta-arviossa huomioitavaa muun muassa rantaviivan pituus, muoto, vesistön laatu, kasvillisuus ja maaperä. Huomioitavaa on myös mahdollinen vesijättö.

Vesijättö on ranta-alue, jossa rantaviiva on siirtynyt, jolloin rantatilan ja vesirajan väliin syntyy kapea maakaistale.

Rakennusjärjestyksestä

20 § Tontin rannan rakentaminen

Tonttiin kuuluvaa rannan luonnollista rantaviivaa ei saa vähäistä enempää muuttaa rantaa täyttämällä, kaivamalla tai muulla vastaavalla tavalla vastoin asemakaavaa tai muuta yleisen alueen suunnitelmaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa.

Tontin hinta-arvio Vantaa

Tonttisanastoa/ Arvioi tontin hinta

Maakaari = Tontin ja muiden kiinteistöjen kauppaa säätelevä laki.

Lainhuuto = Selvitys tontin omistuksesta. Tontin omistusoikeuden rekisteröiminen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Hallinnanjakosopimus = Sopimus määräosin, esimerkiksi puoliksi, omistetun tontin hallinnasta ja käytöstä.

Rasitustodistus = Selvitys rasituksista, kuten kiinnitykset. Asiakirja, josta selviävät muun muassa tontin kiinnitykset eli se, jos sitä on käytetty velan vakuutena.

Kiinteistörekisteriote= Tontin pinta-ala, rasitteet ja oikeudet.

Kiinteistön karttatuloste= Koko kiinteistön alueen rajat.

Kaavamääräykset= Selviää alueen ja kiinteistöä koskevat rakennusmääräykset.

Rakennusjärjestys= Kaupungin maata ja rakentamista koskevat säännöt ja määräykset.

Kaupunkisuunnitelma= Kaupungin suunnitelmat yleisesti alueesta.

Asunnon hinta-arvio

arvioiasuntosi.com verkkopalvelu tarjoaa helpon ja nopean tavan selvittää suuntaa- antava hinta-arvio asunnostasi. Täytä kaavake verkkosovuiltamme.

Kiitos, että valitsit arvioiasuntosi.com