Tontin hinta-arvio Espoo

Tontin hinta-arvio Espoo

Tonteilla on erittäin paljon kysyntää tällä hetkellä. Mikäli harkitset tontin tai sen osan myyntiä, kannattaa myyntiprosessi aloittaa tarkistamalla tontin hinta-arvio Espoo arvioiasuntosi.com -verkkopalvelun avulla.

Omakotitontit

Kaupunki myy ja vuokraa pientalotontteja omatoimiseen rakentamiseen vuosittain järjestettävän haun kautta.

Rakennusjärjestys

Espoon kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Rakennusjärjestyksestä on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä.

Espoon kaupungin rakennusjärjestyksestä nostettuja kohtia:

Kaupunkikuvalliset vaatimukset. Rakentamisessa on pyrittävä säilyttämään maisemallisesti arvokas puusto, erityisiä maastomuotoja, siirtolohkareita, luonnonpuroja ja lampia.

Rakennuksen etäisyys naapuritontin rajasta. Rakennuksen sijoittamista tontille rajoittavat asemakaavassa määrätyt rakennusalan rajat ja muut mahdolliset rajoitukset ja määräykset. Rakennuksen etäisyys tontin rajaan lasketaan rakennuksen ulkoseinästä. Asemakaava-alueella rakennusta ei saa rakentaa lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa tonttia kuin etäisyydelle, joka on puolet rakennuksen korkeudesta ja kuitenkin vähintään neljä metriä. Etäisyys saa olla vähemmän vain silloin, jos siihen on erityinen syy, asemakaava sallii sen taikka jos naapuritontin omistaja tai haltija antaa siihen luvan.

Rakennuksen korkeusasema. Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön ja asemakaavassa suunniteltuihin korkeusasemiin sekä kadun ja viemäreiden liittymäkorkeuteen.

Tukimuurit ja pengerrykset. Mikäli pihamaata on tarpeen tasata, se voidaan tehdä pengertämällä tai tukimuurein. Pengertäminen tai tukimuuri on tehtävä kokonaan oman tontin alueella siten, etteivät maa-ainekset sekä sade- ja pintavedet valu naapuritontin puolelle tai katualueelle. Tukimuurin sijoittaminen naapuritontin rajalle edellyttää naapuritontin haltijan suostumusta.

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen. Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmä, josta vedet on imeytettävä kokonaan tai osittain omalla tontilla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat, jollei siitä aiheudu alueen rakennuksille kosteusvauriovaaraa ja jollei vesihuoltolaista muuta johdu. Mikäli hulevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan tien tai kadun kuivatusjärjestelmään, rakennuslupahakemukseen on liitettävä järjestelmän haltijan suostumus.

Tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Tontille on rakennettava sen käyttötarkoituksen vaatima määrä liikkumisesteisen autopaikkoja. Tontilla on järjestettävä toimiva ja turvallinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys sekä tarkoituksenmukainen polkupyörien pysäköinti. Tontin autopaikat on sijoitettava siten, että autoilla on kääntymismahdollisuus omalla tontilla. Muu järjestely on mahdollinen vain, mikäli se ei vähennä liikenneturvallisuutta.

Tontin ajoneuvoliittymä. Asuinrakennuksen tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yhden ajoneuvoliittymän.

– Aidat ja istutukset. Aidasta tai istutuksista ei saa aiheutua haittaa naapurille, liikenteelle eikä kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle, eivätkä ne saa rajoittaa näkyvyyttä liikennettä vaarantavasti. Naapuria on kuultava, ennen kuin aita rakennetaan naapuritontin tai rakennuspaikan rajalle.

– Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla tonteilla.

Enintään 5 m2:n suuruisen jätesuojan rakentaminen.

Korvaavan raja-aidan tai tukimuurin rakentaminen.

Kadun vastaisen aidan rakentaminen, kun aita tukimuureineen on enintään 1,2 metriä.

Ilmalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle.

Katso tarkemmat ohjeet rakennusjärjestyksestä.

Kaavamääräys

Erityisen tärkeää on tutustua asemakaava-alueella kaavamääräyksiin, kun arvioi tontin hintaa.

Kaavamääräyksestä selviää muun muassa: Kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Mitä esimerkiksi AO (Erillispientalojen korttelialue) tarkoittaa tai tehokkuusluku (e=0.2).

Esimerkki tehokkuusluvusta: e= 0.2 tontin koko 1000m2. Lasketaan tontin rakennusoikeus 1000*0.2= 200 k-m2. k-m2 = kerrosala. Rakennuksen kerrosala lasketaan ulkoseinän ulkopinnan mukaan myös

silloin, kun ulkoseinä on paksumpi kuin 250mm. Sallittu ylitys ilmoitetaan.

Määräyksissä voi olla mainittu mahdolliset materiaalit mitä saa käyttää. Kattomuodot ja kaltevuudet sekä piha-alueen kasvillisuudet jne.

Autopaikat ovat määritetty määräyksissä.

Tontin hinta-arvio Espoo kaavake tästä

Arvioi tontin hinta

Tontin arvoon vaikuttavat tekijät: Sijainti, rakennusoikeus, tontin koko, maaperä, kaavoitukset, alueen kehitys, palvelut, puusto, rakennukset, naapurit, alueen markkinat, rasitteet, rasitukset ja kiinnitykset.

Tonttia ei ole pakko myydä kokonaan. Maanomistaja voi myydä vain osan tontista. Usein tontin lohkominen voi tulla kannattavammaksi tavaksi myydä tontti. Maanomistaja voi esimerkiksi ison tontin jakaa niin, että jää asumaan jo tontilla olevaan omakotitaloon ja piha/ peltoalueen lohkoa omiksi tonteiksi. Lohkominen on suhteellisen helppo prosessi, vaikka viekin usein aikaa useamman kuukauden. Arvioi tontin hinta.

Tontin sijainti

Sijainti on myös kiinteistön myynnissä kaikki kaikessa. Onko ostajalle alue tuttu? Minkälaiset liikenneyhteydet. Minkälaiset palvelut. Mitä alueelle on suunnitteilla, onko alue kehittymässä.

Tietysti suomalaisia kiinnostaa tontti enemmän, jos kiinteistö sijaitsee rannan äärellä. Toki kuivan maan tontitkin ovat romanttisia.

Tontin rakennusoikeus

Pääsääntöisesti rakennusoikeus on se mistä maksetaan. Kuinka paljon tontilla on rakennusoikeutta, onko tontin rakennusoikeutta jo käytetty. Ison tontin lohkomisessa tulee ottaa huomioon rakennusoikeudet ja kaavat. Kaavat yleensä vaikuttaa, minkä kokoiseksi tontti kannattaa lohkoa. Tai kannattaako tontille mieluummin tehdä hallinnanjakosopimus ja omistajat omistavat kukin oman määräosan. Yleensä pienemmille tehdään hallinnanjakosopimus, jotta kaikki rakennusoikeuden neliöt voidaan käyttää.

Tontin maaperä

Maaperä on yksi kalleimmista kustannuksista rakentaessa. Nykyään maaperätutkimus vaaditaankin rakennuslupaa myönnettäessä. Maaperän kustannukset vaihtelevat maalajista riippuen. Esim. savi- tai silttimaaperään yleensä suositellaan paaluttamista. Palauttamisessakin paalujen pituudella on suuri merkitys kustannuksiin. Kalliomaaperäkään ei ole ilmaista maatöiden osalta. Louhinnan kustannukset voivat nousta yllättävän suuriksi.

Ammattilaisillekin maatöiden arviointi on hankalaa. Maatyöt voivat yleensä maksaa 5 000€ – 100 000€. Joten hajonta on suuri. Yleensä ammattilaiset varaavat maatöihin noin 25 000€ – 35 000€.

Tontilla olevan puuston poisto tuo myös kustannuksia, vaikka usein puustoa kannattaa hyväksikäyttää. Esimerkiksi talousrakennuksen rakentamisessa tai vaikkapa takkapuiksi. Riippuen puustosta ja sen määrästä.

Tontin koko

Omakotitalon omistajalla voi olla suuri tontti, jonka osan myynnillä voi muuttaa maan rahaksi. Jos haluaa selvittää mahdollisuuksia tontin lohkomiselle, niin kannattaa tutustua alueen kaavoihin. Yleensä kaavaviranomainen tai alueen kiinteistönvälittäjästä on apua. Lohkominen alkaa tonttijaolla ja lohkomisella. Näin osasta kiinteistöä syntyy määräala.

Ostajaa kiinnostaa kuinka iso tontista tulee ja miten maata voi käyttää.

Tontin rakennukset

Tontin hinta-arvioon vaikuttaa myös tontin rakennukset. Tontilla voi olla purkukuntoinen rakennus, joka vaikuttaa alentavasti tontin hintaan. Niin kuin maatyöt, niin rakennuksen purkukustannukset vaihtelevat suuresti rakennuksen koosta ja materiaalista riippuen. Ammattilaiset varaavat yleensä purkukustannuksiin noin 20- 40 000€. Myös nykyiset asbestikartoitukset tulee teettää.

Tontin oikeudet, rasitukset ja rasitteet

Tontin hinta-arvio on tarkkaa työtä. Esimerkiksi tontilla voi olla oikeuksia alueella olevaan vesialueeseen. Näin tontin hinta nousee.

Rasitteilla tarkoitetaan, jos tontilla kulkee esimerkiksi naapurikiinteistön vesi- ja viemäriputket tai sähköjohdot.

Rasitukset ovat ns. kiinteistön osakekirjoja. Kiinteistöllä ei ole kuitenkaan ole osakekirjoja, eikä maata voi viedä pankkiin pantiksi. Kiinteistölle luodaan kiinnityksiä, joita vastaan pankki myöntää lainaa. Tontilla olevat kiinnitykset ovat hyvä asia, ettei niitä tarvitse itse hakea lisää. Nykyään panttikirjojen haku ei ole kallista.

Rantatontin hinta-arvio

Rantatontti on luonnollisesti Suomessa erittäin arvostettu alue. Rantatontissa hinta-arviossa huomioitavaa muun muassa rantaviivan pituus, muoto, vesistön laatu, kasvillisuus ja maaperä. Huomioitavaa on myös mahdollinen vesijättö.

Vesijättö on ranta-alue, jossa rantaviiva on siirtynyt, jolloin rantatilan ja vesirajan väliin syntyy kapea maakaistale.

Tontin hinta-arvio Espoo. Rakennusjärjestyksessä rakennuksen sijoitus ranta-alueella rakennuksen on oltava vähintään 50 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tai muutoin sijainti niin kaukana rannasta, että rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy mahdollisimman hyvin. Rakennusvalvontaviranomainen voi perustellusta syystä sallia, että enintään 25 m2:n suuruinen saunarakennus tai piharakennelma sijoitetaan 50 metriä lähemmäksi rantaviivaa, mutta kuitenkin ainakin 20 metrin etäisyydelle siitä. Rantaan voidaan rakentaa yksi pienvenelaituri ja erityisestä syystä kaksi laituria.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 ja 140 §, vesilaki ja vesiasetus. Maankäyttö- ja rakennuslaki 72, 116 ja 136 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 49 ja 57 §, ympäristönsuojelulaki 103 §.

Tonttisanastoa/ Arvioi tontin hinta

Maakaari = Tontin ja muiden kiinteistöjen kauppaa säätelevä laki.

Lainhuuto = Selvitys tontin omistuksesta. Tontin omistusoikeuden rekisteröiminen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Hallinnanjakosopimus = Sopimus määräosin, esimerkiksi puoliksi, omistetun tontin hallinnasta ja käytöstä.

Rasitustodistus = Selvitys rasituksista, kuten kiinnitykset. Asiakirja, josta selviävät muun muassa tontin kiinnitykset eli se, jos sitä on käytetty velan vakuutena.

Kiinteistörekisteriote= Tontin pinta-ala, rasitteet ja oikeudet.

Kiinteistön karttatuloste= Koko kiinteistön alueen rajat.

Kaavamääräykset= Selviää alueen ja kiinteistöä koskevat rakennusmääräykset.

Rakennusjärjestys= Kaupungin maata ja rakentamista koskevat säännöt ja määräykset.

Kaupunkisuunnitelma= Kaupungin suunnitelmat yleisesti alueesta.

tonttiarvio - arvioi tontin hinta - tontin hinta-arvio

Asunnon hinta-arvio

arvioiasuntosi.com verkkopalvelu tarjoaa helpon ja nopean tavan selvittää suuntaa- antava hinta-arvio asunnostasi. Täytä kaavake verkkosovuiltamme.

Kiitos, että valitsit arvioiasuntosi.com